Voorwaarden bij het gebruik van de PlusTicket Internetsite
 • PlusTicket aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en / of onjuiste informatie op de PlusTicket internetsite
 • PlusTicket behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling / reservering te weigeren.
 • De internetsite van PlusTicket wordt regelmatig geactualiseerd. Er kunnen zich tussentijds wijzigingen in het aanbod van toegangsbewijzen en evenementen voordoen die voor de bezoeker van de internetsite nog niet zichtbaar zijn. Indien een toegangsbewijs besteld wordt voor een evenement dat inmiddels uitverkocht of afgelast is, dan stellen wij u hiervan met een e-mail op de hoogte. De reservering zal in dat geval niet worden uitgevoerd.
 • Gedurende de gehele reserveringsperiode, van aanvraag tot en met ontvangst van het toegangsbewijs, kan PlusTicket niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade of verlies dan ook. Hieronder vallen ook alle vormen van schade en verlies die veroorzaakt worden door onjuiste of gedeeltelijk onjuiste informatie die op de PlusTicket internetsite wordt weergegeven en / of het niet of gedeeltelijk niet functioneren van elk onderdeel van deze internetsite.

Voorwaarden bij de PlusTicket Toegangsbewijzen
 • Het toegangsbewijs is en blijft eigendom van de organisator. Het is derhalve verboden het toegangsbewijs door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.
 • Bij verlies of diefstal kan de houder geen aanspraak maken op een vervangingsbiljet of terugbetaling van enige gelden. Door inontvangstneming van een toegangsbewijs ontslaat de houder PlusTicket van elke vorm van aansprakelijkheid.
 • Indien binnen 3 weken na plaatsing van de bestelling geen betaling is ontvangen, vervallen uw rechten op de gereserveerde plaatsen.
 • De organisator heeft het recht om de voorstelling / het evenement te verplaatsen of te annuleren. In geval van annulering of verplaatsing zal de organisator op verzoek wel het toegangsgeld maar niet de bespreekkosten restitueren.
 • Het toegangsbewijs is ongeldig zonder controlestrook en/of barcode en dient op aanvraag getoond te worden.
 • Het toegangsbewijs kan niet geruild of teruggenomen worden. Gekochte tickets kunnen alleen geannuleerd worden als bij de aankoop van het toegangsbewijs een annuleringsverzekering is afgesloten.
 • Het is bij concerten niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van de voorstelling / het evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname
 • Het is mogelijk dat bezoekers van de voorstelling / het evenement vooraf worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
 • PlusTicket kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van het toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van de organisator en / of derden.
 • Rolstoelgebruikers dienen te beschikken over speciale rolstoelplaatsen.


Voorwaarden bij de PlusTicket Annuleringsverzekering
 • Bij bepaalde evenementen kan een annuleringsverzekering worden afgesloten, voor het geval u om welke reden dan ook het evenement niet kunt bezoeken.
 • De annuleringsverzekering is uitsluitend op het moment van reservering van toegangsbewijzen af te sluiten, en is gekoppeld aan het aantal gereserveerde toegangsbewijzen.
 • Bij annulering is verder geen opgave van reden noodzakelijk.
 • Bij annulering dient u ons telefonisch op de hoogte te stellen: 026-3779736
 • U kunt tot een werkdag voor de voorstelling annuleren.
 • Zend ons in geval van annulering binnen één week na uw telefonische melding de toegangskaarten voorzien van controlestrook retour, en geef aan op welke rekening het geld van het toegangsbewijs kan worden teruggestort.
 • U ontvangt binnen 4 weken het geld op de opgegeven rekening.
 • Wij vergoeden u uitsluitend de kosten voor het toegangsbewijs. Kosten voor de annuleringsverzekering en de reserveringskosten worden bij annulering niet vergoed.

Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en PlusTicket accepteert u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist PlusTicket.